كار تحقيقي كشاورزي و زراعت

كار تحقيقي كشاورزي و زراعت,
باروري زيتون، تحقيق كشاورزي و زراعت، خود ناباروري زيتون، دانلود تحقيق، زيتون، كار تحقيقي كشاورزي و زراعت نيازهاي گرده افشانيگرده افشاني زيتون غالباً توسط باد صورت مي‌گيرد.بنابراين وجود آب و هواي مناسب و مساعد عاملي مهم و تعيين كننده در گردهافشاني و تشكيل ميوه به شمار مي‌رود. در فصل گلدهي ‌بارندگي سبب شكسته شدنگرده و كاهش تلقيح و در نتيجه پوك ماندن مغز ميوه مي‌گردد. حال آن‌كه درجهحرارت بالا به ويژه اگر همراه با باد گرم باشد به تشكيل ميوه‌هاي جوان كمكمي‌كند.ارزش…

پیغام مدیر سایت :

دانلود مقاله،پایان نامه،پروژه،کارآموزی
شمارنده